1. במידה והלקוח מספק את הזרעים ל"חישתיל" לא תהיה ל"חישתיל" כל אחריות בקשר לאיכות הזרעים ולסוגם. אין באמור כדי לשלול מאחריות "חישתיל" במקום בו ידעה או היה עליה לדעת על הפגם.

2. "חישתיל" רשאית לייצר את השתילים בכל אחת מהמשתלות אשר בבעלותה או תחת אחריותה, אלא אם נקבע בהסכם במפורש אחרת.

3. כל מגדל מקצועי בוחר באופן עצמאי אילו גידולים ו/או זנים לגדל וכיצד לגדל, ואין באספקת השתילים ללקוח משום חיווי ו/או המלצה של "חישתיל".

4. "חישתיל" אינה מחויבת לספק ללקוח בהזמנות עתידיות שתילים מהסוג ו/או מהזן שהוזמנו בהזמנה הזו.

5. מופע הפרי או מופע הפרח אינו באחריותה של "חישתיל", אלא נובע מגורמים אחרים כגון גורמי טבע, אדם, גנטיקה של הזן וכיוצא בזה, ובלבד שלא הייתה רשלנות או זדון במעשיה.

6. ל"חישתיל" אין שום השפעה על התכונות הגנטיות של הזן ועל נקיונו הגנטי.

7. "חישתיל" מייעצת ללקוח לנהוג בהתאם להנחיות וההוראות המקצועיות של חברת הזרעים, סוכניה ומפיציה. למען הסדר הטוב יובהר, כי "חישתיל"  איננה עוסקת במתן ייעוץ ו/או הנחייה ללקוח בדבר דרך הטיפול בשתילים, כי אין היא מחויבת במתן ייעוץ ו/או הנחייה כאמור. אין באמור כדי לגרוע מאחריותה בגין רשלנות במידע שנמסר ללקוח ככל שנמסר.

8. על הלקוח לבדוק את השתילים בעת קבלתם. כל טענה בקשר עם טיב השתילים תימסר בכתב בלבד ותדווח מיידית, כדי לאפשר ל"חישתיל" לבדוק את הגידול. "חישתיל" תבדוק את הטענה הנ"ל באופן מיידי. הודעת המגדל ובדיקת "חישתיל" יבוצעו, בין היתר, בהתאם לחוק המכר, התשכ"ח - 1968.

9. "חישתיל" אינה אחראית להפסד או לנזק הנגרם ללקוח כתוצאה מאיחור באספקת השתילים ו/או כתוצאה מאי אספקת השתילים אם אלו ייגרמו מסיבות שביתה, מלחמה, שריפה, פגעי טבע, חומרים, מחלות, מפגם הנובע בזרעים או מסיבות של כוח עליון, ובלבד שסיבות אלו אינן תלויות ב"חישתיל" ואינן בשליטתה, וכי "חשתיל" לא יכלה לצפות או למנוע באופן סביר את התרחשותו בפועל (באופן ספציפי) של הגורם המעכב את הביצוע בעת ביצוע ההתקשרות וש"חישתיל" תנקוט בכל האמצעים הסבירים לעמוד בהתחייבויותיה במועד ותתחייב לעשות כל אשר ניתן לצורך אספקת השתילים בהקדם האפשרי. "חישתיל" תודיע ללקוח בהקדם האפשרי על מועד חדש לביצוע ההתחייבות שלא יעלה על 15 ימים וככל שיעלה יוכל הלקוח לבטל את החוזה. במקרה של ביטול חוזה זה, מהנסיבות האמורות לעיל, תחזיר "חישתיל" ללקוח כל סכום ששילם לה בגין השתילים שלא סופקו בצירוף ריבית והפרשי הצמדה.

10. במקרה של פיגור בתשלום ישלם הלקוח ריבית מוסכמת בשיעור המקובל בבנק הפועלים בע"מ לאשראי חריג, וזאת ממועד פירעונו המוסכם ועד לפירעון המלא "לחישתיל" לרבות הוצאות גבייה סבירות של "חישתיל", הכוללות הוצאות משפטיות, אשר הוצאו על ידה לצורך גביית חובו של הלקוח.

11. המידע הניתן באתר האינטרנט של "חישתיל"  מבוסס על שיטות גידול הנהוגות בישראל וניתנות כמידע כללי בלבד.

12. אין לראות במידע המופיע באתר של "חישתיל" תחליף להנחיות וההוראות המקצועיות של חברת הזרעים, סוכניה ומפיציה.

13. התמונות המופיעות באתר האינטרנט הינן להמחשה בלבד.